Thông tin đời sống

An toàn - Phòng chống thảm họa

Nhấp vào biểu tượng ngôn ngữ để mở tệp và URL của từng ngôn ngữ.
Trường hợp ngôn ngữ không có biểu tượng thì khi nhấp vào tên tài liệu, tệp hoặc URL của từng ngôn ngữ sẽ được mở.

Phòng chống thảm họa

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Tỉnh Hiroshima 防災WEB
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Tỉnh Hiroshima 『ハザードマップを活用するために』
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Tỉnh Hiroshima みんなdeなかよくまなぼうさい
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima Thiên tai là gì?
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima ỨNG PHÓ VÀ ĐỐI SÁCH KHI CÓ THIÊN TAI
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima 外国人避難者質問シート
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
Thành phố Hiroshima 広島市防災情報メールの登録方法
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima 緊急速報メール
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Thành phố Etajima 外国人市民のための防災ガイドブック
 • jp
 • en
 • cn

Liên lạc - khẩn cấp

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Hiroshima Thẻ dùng trong tình huống nguy cấp dành cho công dân nước ngoài
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima 安全な暮らしのために
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima 広島の消防
 • jp
 • en
Thành phố Higashihiroshima 119番通報の電話同時通訳サービス
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt

An toàn - Phòng chống tội phạm

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Tỉnh Hiroshima Cyber crime control project
 • cn
Thành phố Etajima 交通ルールを守りましょう
 • jp
 • en
 • cn