Tungkol sa website na ito

Layunin/operasyon ng website, at iba pa

Itinatag na ang “Live in Hiroshima”, na isang website para sa mga dayuhang residente ng Hiroshima na nagbibigay-daan upang mas madaling hanapin at pakinabangan ng mga dayuhan ang iba’t-ibang impormasyon ukol sa pamumuhay sa loob ng Hiroshima.
Ipinamamahagi sa “Live in Hiroshima” ang impormasyon ukol sa mga cultural events at iba pa kasabay ng iba’t-ibang impormasyon kaugnay sa serbisyo ng pamahalaan na nakabukod ayon kategorya nito at nakasalin sa iba’t-ibang wika sa Hiroshima Prefecture, mga siyudad at bayan sa loob ng prepektura.

Ang website na ito nilikha mula sa subsidy o suportang ipinagkaloob ng Council of Local Authorities for International Relations.

Ang website na ito nilikha ng International Division ng Hiroshima Prefecture at ang operasyon nito ay pinangangasiwaan ng Hiroshima International Center.
Isinasagawa ng Hiroshima International Center ang “Multicultural Symbiosis” o pagkakaisa ng iba’t-ibang kultura sa tulong ng Hiroshima Prefecture, mga siyudad at bayan sa loob ng prepektura, upang maitaguyod ang cultural exchange at paglikha ng isang kapaligiran na kung saan maaaring mamuhay ng matiwasay ang mga dayuhan.

Mga bagay na dapat tandaan

Tandaan po lamang na may kaso na kung saan walang multilingual support ang mga tanggapang tumatanggap ng mga katanungan at iba’t-ibang consultation counters pati ang link para sa website.

Kailangang tandaan din na mula sa panahon ng paggawa ng bawat dokumento, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa nilalaman ng sistema at mga tanggapan o counters na tumatanggap ng mga katanungan.