Gabay sa pamumuhay sa Hiroshima

Gabay sa pamumuhay sa Hiroshima

Ang gabay na ito ay nilikha noong Pebrero 2017.

Consultation counter para sa mga dayuhan

Seguro / Medisina / Welfare Service

Edukasyon / Sistema para sa scholarship

Pagtrabaho / Suporta sa kalakal

Tirahan

Pagkonsidera sa opinyon ng pamahalaan sa prepektura

Pangkalahatang pamumuhay

Mga pangunahing notipikasyon / Residence Status